Müügilepingu üldtingimused

Müügilepingu üldtingimused

1. Objekt

1.1 Käesolevad müügi üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) on Müüja ja Ostja (edaspidi eraldi Pool või koos Pooled) vahel sõlmitud tellimuse kinnituse (edaspidi Tellimuse Kinnitus) lahutamatuks lisaks, kus lepitakse kokku Müüja poolt Ostjale toote või toodete (edaspidi Toode) müümise, üleandmise ning Toote eest tasumise tingimustes ja korras. Toodete spetsifikatsioon, kogus, hind, võimalikud allahindlused ning tarnetingimused sisalduvad Tellimuse Kinnituses.

2. Ostuhind ja ostuhinna tasumine

2.1 Ostja kohustub Toote eest tasuma ostuhinna (edaspidi Ostuhind) vastavalt Tellimuse Kinnituses kokkulepitule ning Müüja poolt väljastatud arvele. Ostuhinna tasumise kulud kannab Ostja.

2.2 Müüja annab Ostjale arve üle hiljemalt Toote üleandmisel Ostjale. Toote eest ettemaksuga tasumise korral tasub Ostja ettemaksu vastavalt Tellimuse Kinnitusele. Ettemaksu Müüja kontole laekumise päeva seisuga edastab Müüja Ostjale vastava arve. Ostja sellekohasel soovil väljastab Müüja Ostjale arve ka e-posti teel, saates selle Ostja poolt eelnevalt teatatud e-posti aadressile.

2.3 Ostja on kohustatud arvega seonduvatest mistahes pretensioonidest Müüjat teavitama hiljemalt arve väljastamisele järgneval tööpäeval. Ostja poolt esitatud hilisemaid pretensioone ei arvestata.

2.4 Juhul, kui Ostja ei tasu ettemaksu Tellimuse Kinnituses ettenähtud tähtaja jooksul, lükkuvad ka kõik muud Toote Ostjale üleandmisega seotud tähtajad edasi. Uued tähtajad teavitab Müüja Ostjale viivitamatult pärast ettemaksu laekumist Müüja pangakontole.

2.5 Toote eest tasumise kohustus loetakse täidetuks alates arvel näidatud Ostuhinna summa täielikust laekumisest Müüja pangakontole. Mistahes võlgnevuse korral loetakse olenemata maksekorraldusse märgitud selgitusest, kõigepealt tasutuks viivis ja leppetrahv ning seejärel ülejäänud tasumisele kuuluvad summad.

3. Toote valduse ja omandi üleandmise tingimused

3.1 Toote üleandmine toimub vastavalt Tellimuse Kinnituses määratletud tarnetingimustele. Juhul, kui Müüjale ei ole edastatud Ostja poolt allkirjastatud Tellimuse Kinnitust või Ostja ei ole nõustunud Tellimuse Kinnitusega muul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul pärast selle Müüja poolt Ostjale esitamist, lükkuvad ka kõik Tellimuse Kinnituses näidatud Toote Ostjale üleandmisega seotud tähtajad allkirjastamisega viivituses oldud aja võrra edasi.
Ostja kohustub Toote kokkulepitud ajal ja sihtkohas vastu võtma. Müüja eeldab Ostja poolt esitatud sihtkoha (tarneaadressi) õigsust.

3.2 Kõik Tootega seonduvad kasutusjuhendid on kättesaadavad Müüja koduleheküljel. Müüja annab vastavad dokumendid Ostjale paberkandjal üle juhul, kui selles on eraldi kokku lepitud.

3.3 Toote üleandmisel allkirjastavad Pooled kirjaliku üleandmis-vastuvõtmisakti kahes eksemplaris, millega Ostja kinnitab, et ta on Toote ning punktis 3.2 märgitud dokumendid kätte saanud, nendega tutvunud, neist aru saanud ning nendega nõustunud. Toote üleandmis-vastuvõtmisaktina käsitlevad Pooled ka CMR saatelehte (Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon), mis on Poolte poolt allkirjastatud.

3.4 Ostjal on õigus Toote vastuvõtmisest keelduda ainult juhul, kui Toode ei vasta Ostja poolt allkirjastatud Tellimuse Kinnituses märgitud tingimustele..

3.5 Toote juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle Toote Ostjale üleandmisega. Kui Ostja ei võta Toodet kokkulepitud tähtajal ja sihtkohas vastu, läheb selle juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle vastuvõtuviivitusse sattumise päevast.

3.6 Juhul, kui vastavalt Tellimuse Kinnitusele või tarnetingimustele vastutab Toote transpordi eest Ostja, teostab punktides 3.1 kuni 3.5 Ostja õigusi ning kohustusi Toote vedaja. Sellisel juhul loetakse Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üleläinuks alates Müüja poolt Toote üleandmisest vedajale.

3.7 Toote omand läheb Ostjale üle pärast Toote Ostuhinna ja kõigi tasude (sh leppetrahv, viivis) täielikku tasumist.

3.8 Kui Ostja paigutab Toote mistahes üüripinnale ajal, mil talle ei ole Toote omandiõigus veel üle läinud, on Ostja kohustatud teavitama üürileandjat Müüja omandiõigusest hiljemalt Toote paigutamisel üüripinnale, et vältida üürileandja pandiõigust Toote suhtes. Nimetatud kohustuse rikkumisest tekkinud kahju hüvitab Müüjale täies ulatuses Ostja.

3.9 Ajal, mil Toote omandiõigus ei ole veel Ostjale üle läinud, ei või Ostja anda Toodet mistahes viisil kolmandate isikute valdusesse või allkasutusse ilma Müüja eelneva kirjaliku loata.

3.10 Toote jooniste ja konstruktsioonilahenduste omandiõigus kuulub Müüjale ning Ostjal ei ole õigust Toote tehnilise lahenduse alusel uusi analoogseid või sarnaseid tooteid valmistada või lasta neid valmistada, sõltumata sellest, kas lahendus või selle osa on patendina või kasuliku mudelina registreeritud või mitte. Antud kohustuse rikkumisel tasub Ostja Müüjale leppetrahvi Toote Ostuhinna ulatuses iga valmistatud toote eest. Müüjal on õigus esitada leppetrahvi nõue hiljemalt nelja (4) kuu jooksul arvates ajast, mil Müüja sai käesolevas punktis kirjeldatud rikkumisest teada. Ostja kohustub lisaks leppetrahvi tasumisele hüvitama Müüjale ka kogu leppetrahvi ületava kahju (sh saamata jäänud tulu).

4. Toote kvaliteet ja vastavus tingimustele

4.1 Toode peab vastama Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ nõuetele. Pooled on kokku leppinud, et Toote näidiseid, kirjeldusi või mudeleid tuleb kasutada vaid kvaliteedi ligikaudseks määramiseks.

4.2 Toote vastuvõtmisel on Ostja kohustatud Toote viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma ning teatama Toote puudusest Müüjale kirjalikult hiljemalt ühe (1) nädala jooksul arvates temale Toote üleandmisest ning puudust sellest teatamisel piisavalt täpselt kirjeldama.

4.3 Kui Ostja ei teata Toote puudusest, mis oli Toote üleandmisel nähtav või mida Ostja oleks pidanud pärast Toote vastuvõtmist nägema Üldtingimuste punktis 4.2 sätestatud tähtajal jooksul või Ostja ei kirjelda puudust piisavalt täpselt, ei või Ostja Toote puudusele tugineda ega sellest lähtudes esitada mistahes nõudeid.

4.4 Pärast Toote üleandmist ilmnenud puudustest kohustub Ostja teavitama Müüjat vastavalt punktile 5.3.

5. Garantii

5.1 Müüja annab Tootele garantii vastavalt Toote kasutusjuhendis sätestatule. Müüja poolt müüdud või tarnitud varuosade garantii on kaksteist (12) kuud. Müüja poolt müüdud kasutatud Toote garantii on kolm (3) kuud, kui Tellimuse Kinnituses ei ole kokkulepitud teisiti. Garantiiaeg algab Toote või varuosa Ostjale üleandmisest arvates, üleandmise ajaks on üleandmis-vastuvõtmisaktil või CMR saatelehel olev kuupäev.

5.2 Garantii hõlmab garantiiajal Tootel või selle üksikutes detailides ilmnevate valmistamise-, materjali- või konstruktsiooni puuduste kõrvaldamist Müüja poolt. Müüjal on kohustus asendada puudustega Toode uuega üksnes juhul, kui Toote või selle detaili parandamine, detaili asendamine ei ole võimalik.

5.3 Ostja kohustub garantiiajal ilmnenud puudusest Müüjat kirjalikult teavitama seitsme (7) kalendripäeva jooksul puudusest teadasaamisest, kirjeldades puudust piisava täpsusega.

5.4 Müüja on kohustatud neljateistkümne (14) tööpäeva jooksul pärast punktis 5.3 märgitud teate saamist viima läbi ekspertiisi puuduse tekkepõhjuste kindlakstegemiseks. Garantiiga hõlmatud puuduse korral kõrvaldab Müüja selle kahekümne (20) tööpäeva jooksul pärast ekspertiisi teostamist. Juhul, kui ekspertiis tuvastab, et puuduse tekkimise eest Müüja ei vastuta, siis kannab ekspertiisiga seotud kulud Ostja neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates Müüja poolt vastavasisulise arve saatmisest Ostja või Ostja poolt Müüjale edastatud e-posti aadressile.

5.5 Garantii korras remonditööde teostamine toimub tarneaadressil, mis on fikseeritud Tellimuse Kinnitusel. Mahukamad remonttööd teostatakse Müüja territooriumil. Toote transpordikulu garantiiremondi kohta kannab Ostja. Garantiiremondi tingimustest väljuvate remonditööde kulud ja transpordikulud kannab Ostja.

5.6 Garantiiga ei ole hõlmatud puudused:

5.6.1 mis on tekkinud seoses Toote või selle varuosa loomuliku kulumisega;

5.6.2 mis on tekkinud teekatte eripärast või kahjustustest;

5.6.3 mis on tekkinud seoses Toote kasutamisega vastuolus selle tehniliste tingimuste, turvareeglite ning otstarbega, mis on sätestatud Toote kasutusjuhendis;

5.6.4 mis on tekkinud seoses Toote kasutusjuhendis sätestatud tingimuste ja/või kohustuste rikkumisega või Müüja poolt mitte aktsepteeritud varuosade kasutamisega;

5.6.5 mis on tekkinud liiklusõnnetuse tagajärjel;

5.6.6 millest Ostja ei ole teavitanud Müüjat kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul selle ilmnemisest ja/või Ostja ei andnud Müüjale võimalust puuduse tekkimise põhjuse kindlaks tegemiseks vastavalt Üldtingimustele.

5.6.7 ulatuses, mille suurenemist oleks Ostja saanud mõistlikult ära hoida.

5.7 Toote garantiitähtaeg lõpeb ennetähtaegselt alates ajast, kui:

5.7.1 Toodet on iseseisvalt remonditud seda Müüjaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastamata;

5.7.2 Toote konstruktsioone on muudetud, paigaldatud lisavarustust ja/või varuosasid, seda Müüjaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastamata.

5.7.3 Toodet ei ole vastavalt kasutusjuhendile hooldatud.

5.8 Kui Müüja vaatamata Ostja korduvale (vähemalt kaks korda) kirjalikule pöördumisele jätab täitmata oma Tellimuse kinnitusest või Üldtingimustest tulenevad garantiikohustused, siis on Ostjal õigus parandada Tootel esinenud puudus Müüja kulul. Ostja peab vähemalt (5) viis tööpäeva enne puudusega Toote asendamist või parandamist teatama sellest kirjalikult Müüjale ja esitama talle kalkulatsiooni eeldatavate mõistlike kulutuste kohta.

5.9 Ostja võib tehingust taganeda ning nõuda Toote tagasivõtmist ning ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on puudusega, mida ei saa parandada või osaga, mida ei saa asendada, samuti juhul kui puudusega Toote asendamine uue Tootega ei annaks tulemusi, mis võimaldaks Toodet sihipäraselt
kasutada.

5.10 Garantiitähtajal asendatud Toote või selle osa garantii kehtib Toote üldise garantiiaja lõpuni.

6. Poolte vastutus Tellimuse Kinnituse või Üldtingimuste rikkumisel

6.1 Pooled vastutavad Tellimuse Kinnituse ja Üldtingimuste rikkumise eest Eesti Vabariigi õigusaktides ja käesolevates Üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.

6.2 Müüja ei vastuta mistahes kulude või kahju eest, mis on tekkinud Ostjal seoses Müüja poolt Toote üleandmisega viivitamisega, Toote puuduste või puuduste kõrvaldamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, võimalike kolmandate isikute nõuete eest Ostja vastu.

6.3 Mistahes Tellimuse Kinnituse või Üldtingimuste alusel tasumisele kuuluva makse tasumisega viivitamise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist null koma kaks protsenti (0,2 %) tasumisega viivitatud summalt päevas iga viivitatud päeva eest kuni tasumisele kuuluva summa täieliku tasumiseni.

6.4 Juhul, kui Ostja ei võta Toodet ettenähtud tähtajal ja/või sihtkohas vastu, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt leppetrahvi null koma null viis protsenti (0,05 %) tarnitava Toote ostuhinnast iga vastuvõtmisega viivitatud päeva eest kuni Toote kohase vastuvõtmiseni. Lisaks on Müüjal õigus nõuda Ostjalt korduva kohaletoomise või üleandmisega seotud kulude (näiteks transpordikulude) hüvitamist.

6.5 Juhul, kui Müüja ei anna Toodet ettenähtud tähtajal ja ja/või sihtkohas üle, on Ostjal õigus nõuda Müüjalt tähtaegselt tarnimata Toote või selle tarnimata osa hinnast arvestatavat leppetrahvi null koma kaks protsenti (0,2 %) päevas, kuid kokku igal juhul mitte rohkem kui kümme protsenti (10%) tarnimata Toote või selle tarnimata osa hinnast.

6.6 Leppetrahvi tasumine ei vabasta Poolt Tellimuse Kinnituses või Üldtingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Leppetrahvi võib nõuda sõltumata tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest. Lisaks leppetrahvile on Müüjal õigus nõuda Ostjalt täiendavalt ka kogu kahju hüvitamist.

7. Tähtaeg, muutmine ja lõpetamine

7.1 Käesolevad Üldtingimused jõustuva Poolte poolt Tellimuse Kinnitusega nõustumisest või Tellimuse Kinnituse allkirjastamisest ning kehtivad kuni kõigi sellest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni Poolte poolt.

7.2 Tellimuse kinnitust võib muuta ja täiendada Poolte kokkuleppel ning kõik muudatused ja täiendused peavad olema vormistatud kirjalikult ning alla kirjutatud mõlema Poole poolt.

7.3 Müüjal on õigus tehingust taganeda juhul, kui Ostja ei ole Toodet kokkulepitud ajal ja kohas vastu võtnud ning ei tee seda ka Müüja poolt määratud mõistliku täiendava tähtaja jooksul.

7.4 Ostjal on õigus lisaks punktis 5.9 toodud alusele tehingust taganeda üksnes juhul, kui Müüja ei ole Toodet kokkulepitud ajal ja kohas üle andnud ning ei tee seda ka Poolte poolt kokkulepitud mõistliku täiendava tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva.

7.5 Juhul, kui Müüja taganeb tehingust Ostja rikkumise tõttu või Ostja taganeb tehingust muul alusel, kui Üldtingimustes ette nähtud, on Müüjal õigus Ostja poolt tasutud Ostuhinna ettemaks jätta leppetrahviks.

8. Pooltevahelised teated

8.1 Pooltevahelised Tellimuse Kinnitusega või Üldtingimustega seotud teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-post, faks), välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi või Üldtingimuste konkreetses sättes on ette nähtud teate kirjalik vorm. Informatsioonilist teadet võib edastada ka telefoni kaudu. Saadetud teade loetakse teise Poole poolt kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeva.

9. Lõppsätted

9.1 Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud Tellimuse Kinnitusega või Üldtingimustega, juhinduvad Pooled võlaõigusseadusest ja teistest Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest.

9.2 Tellimuse Kinnitusest või Üldtingimustest tulenevad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

9.3 Pooled kinnitavad Tellimuse Kinnituse kinnitamisega, et nad on kogu Üldtingimuste teksti läbi lugenud ning mõistavad täielikult kõikide selle sätete sisu. Samuti kinnitavad Pooled, et ükski Tellimuse Kinnituse ega Üldtingimuste säte ei kahjusta ebamõistlikult kumbagi Poolt ning, et Poolte õigused ja kohustused on omavahel tasakaalus.

9.4 Käesolevad Üldtingimused ning Tellimuse Kinnitus jõustuvad pärast Poolte kinnitust, et nad on nõustunud nii Tellimuse Kinnituses kui ka Üldtingimustes sätestatuga.

Prindi müügilepingu üldtingimused: terms_est